1

ع ... ش ...ق ...

 

.. دو روز ... فقط دو روز ...روز ِ سوم تو به زانو درآمده بودی ... ع ش ق ، رحم ندارد ... و تو عاشق شده بودی ... تو می نشستی کنار ِ آتش و فقط و فقط به من نگاه می کردی ... من ، سر فرو افکندم تا نتوانی آن چشمان ِ سیاه ِ سیاه را ، تصرّف کنی ... و تو ، شب ِ روز ِ دوّم ، گریان گفتی : " قلبم را که دزدیدی ، دست ِ کم ، نگاهت را ندزد ! بگذار در این دریای سیاه ، قایق ِ این آوارهء سرگردان ، پارو زنان بگردد ... !!  " ......  

 

پ . ن : پارو زنان بگرد !!!!!!!!

پ . ن : یک شروع تازه ....

 

/ 0 نظر / 12 بازدید